ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Λιμάνια και μαρίνες κάθε τύπου και μεγέθους υπάρχουν σε αρκετά σημεία της παράκτιας και νησιωτικής Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαμετακομιστικές ανάγκες και οι ανάγκες λιμενισμού. Το καταδυτικό συνεργείο Underwater Contractor & Works είναι  πλήρως αναγνωρισμένο και αδειοδοτημένο από το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας με Αρθμ: άδειας 05 Πλήρως οργανωμένο και στελεχωμένο από Δύτες , Επόπτες Δύτων, Πραγματογνώμωνες ,  Λιμενολόγους , Μηχανικούς , Τοπογράφους με μεγάλη εμπειρία στις υποβρύχιες καταδυτικές εργασίες και στις υποβρύχιες κατασκευές σε λιμενικά έργα.

 

 • Κατασκευή  λιμενικών έργων
 • Συντήρηση λιμενικών έργων
 • Επιθεώρηση λιμενικών έργων 
 • Μελέτες λιμενικών έργων
 • Υποβρύχιες στρώσεις λιθοριππής ένδρασης

 • Υποβρύχιες στρώσεις - ρίψεις τσιμέντου

 • Υποβρύχιες στρώσεις - σακκόλιθων

 • Τοποθέτηση μπλοκιών - ακρόποδων
 • Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων - ραμπών καθέλκησης 
 • Τοποθέτηση - ανγκυροβολία πλωτών εξεδρών
 • Κατασκευή - συντήρηση ανγκυροβολίων
 • Υποβρύχιες αποτυπώσεις - Τοπογραφικά -  εξκαφικά
 • Υποβρύχιες ανατινάξεις
 • Τεχνικοί ύφαλοι μελέτη - κατασκευή - πόντιση - συντήρηση 
 • Πόντηση αγκύρωση - αγωγών - καλωδίων